Химические лекарства
Chemical Drugs
Химически синтезируемые лекарства.
Chemically synthesised drugs.